Δικαιολογητικά

  1.  Εκτύπωση Ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
  2. Τίτλος Σπουδών (Απολυτήριο Γυμνασίου)
  3. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα ή ενήλικου μαθητή (δίνεται από το σχολείο)
  4. Φωτοαντίγραφο Δ.Α.Τ. ή Πιστοποιητικό Δήμου/Δημοτικής Ενότητας. Για αλλοδαπούς μαθητές, φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου και Πιστοποιητικό και μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από επίσημη αρχή.

        Μετά την εγγραφή

  1.  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου). Αν δεν υπάρχει ο/η μαθητής/τρια δεν λαμβάνει μέρος στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και καταχωρούνται απουσίες.
  2. Αν ο/η μαθητής/τρια επιθυμεί να εξεταστεί προφορικά στις Γραπτές Προαγωγικές εξετάσεις, λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, πρέπει να προσκομίσει εγκαίρως: α) Αίτηση κηδεμόνα ή ενήλικου μαθητή, β) Ιατρική Γνωμάτευση σε ισχύ από επίσημο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. Στη γνωμάτευση πρέπει να αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία.

Πρόσθετες πληροφορίες