Δικαιολογητικά

      ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

  1. Εκτύπωση Ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
  2. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα ή ενήλικου μαθητή (δίνεται από το σχολείο)
  3. Τρείς (3) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας

 

        ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ  Ή  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

  1. Εκτύπωση Ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
  2. Τίτλος Σπουδών (Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, ΤΕΕ, Πιστοποιητικό Σπουδών) ή Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής
  3. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα ή ενήλικου μαθητή (δίνεται από το σχολείο)
  4. Φωτοαντίγραφο Δ.Α.Τ. ή Πιστοποιητικό Δήμου/Δημοτικής Ενότητας. Για αλλοδαπούς μαθητές, φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου και Πιστοποιητικό και μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από επίσημη αρχή.
  5. Τρείς (3) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες