Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση εγγραφής του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή (δίνεται από το σχολείο)
  2. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή για την ανάληψη της κηδεμονίας του μαθητή (δίνεται από το σχολείο)
  3. Έλεγχος προαγωγής από την Β΄ Λυκείου του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου ή Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ Κύκλου ίδιας ή αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ Κύκλου άλλης ειδικότητας του ίδιου τομέα ή Πτυχίο ΤΕΛ άλλης ειδικότητας του ίδιου τομέα ή Πτυχίο ΕΠΑΛ άλλης ειδικότητας του ίδιου τομέα ή Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής
  4. Πιστοποιητικό γέννησης που θα αναγράφεται το Μητρώο Αρρένων (από τον δήμο της οικογενειακής μερίδας). Όσοι μαθητές είναι Έλληνες το πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο (στην αίτηση εγγραφής πρέπει να δηλωθεί ο δήμος της οικογενειακής μερίδας). Όσοι μαθητές/μαθήτριες είναι αλλοδαποί, το πιστοποιητικό προσκομίζεται από τους ίδιους μαζί με την μετάφρασή του στην Ελληνική Γλώσσα από επίσημη αρχή
  5. Άδεια παραμονής στην Ελλάδα (αν ο μαθητής είναι ενήλικας και αλλοδαπός)
  6. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας
  7. Δήλωση παρακολούθησης ενός μαθήματος επιλογής του μαθητή (?ταν ζητηθεί από το σχολείο)
  8. Αν ο μαθητής / η μαθήτρια επιθυμεί να εξεταστεί προφορικά στις Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών πρέπει να προσκομίσει εγκαίρως στο σχολείο: 1) Αίτηση του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή δίνεται από το σχολείο)  και 2) Ιατρική Γνωμάτευση σε ισχύ από επίσημο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. Στην γνωμάτευση πρέπει να αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία

Πρόσθετες πληροφορίες