Δικαιολογητικά

      ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

  1.  Εκτύπωση Ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
  2. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα ή ενήλικου μαθητή (δίνεται από το σχολείο)

  

      ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ  Ή ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

  1.  Εκτύπωση Ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
  2. Τίτλος Σπουδών (Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Απολυτηρίου ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, ΤΕΕ, Πιστοποιητικό Σπουδών) ή Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής
  3. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα ή ενήλικου μαθητή (δίνεται από το σχολείο)
  4. Φωτοαντίγραφο Δ.Α.Τ. ή Πιστοποιητικό Δήμου/Δημοτικής Ενότητας. Για αλλοδαπούς μαθητές, φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου και Πιστοποιητικό και μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από επίσημη αρχή.

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες